Verkoopsvoorwaarden

1.     DEFINITIES

  • Verkoopsvoorwaarden’: deze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw aankoop van Producten bij ons;
  • ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan jou te verstrekken mits voldaan is aan de Verkoopsvoorwaarden;
  • Partij/Partijen’: jij en/of wij;
  • Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op de Website;
  • Jij/jouw’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 
  • Website’: www.durocdolives.com
  • ‘Wij/we/ons/onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden.

2.       ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

Duroc D’Olives bvba

Smalle Heerweg 160

9080 Lochristi

België

BTW BE 0841.219.632

Contact:

Bereikbaarheid: Elke weekdag tussen 8u30 en 17u30

E-mailadres: info@durocdolives.be

3.     TOEPASSING

3.1.         Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dien je deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Verkoopsvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden jouw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2.         Wij houden ons het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen jou en ons.

4.     AANBOD EN AANVAARDING

4.1.         Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

4.2.         We kunnen jou niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien je een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is, dan informeren wij jou zo vlug mogelijk per e-mail en heb je het recht om je bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

4.3.         Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

4.4.         Jouw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 2 werkdagen een bevestiging van het order versturen naar het door jouw opgegeven e-mailadres.

4.5.          Indien je je bestelling wil annuleren, dien je ons hier zo spoedig mogelijk en schriftelijk van op de hoogte te stellen. De annulering is slechts geldig mits deze door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard. In geval van aanvaarding zullen wij enkel een forfaitaire vergoeding aan jou verschuldigd zijn gelijk aan 25 % van de prijs van jouw bestelling. Indien de Producten reeds geleverd zijn, is annulering niet mogelijk.

4.6.         Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door jou met betrekking tot de bestelling waarbij je betrokken bent.

4.7.         Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5.     ONZE PRIJZEN

5.1.         De prijzen van onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw en eventuele andere door jou te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

5.2.         We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan jou worden aangerekend.

6.     BETALING

6.1.         Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat je de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij Bancontact – Mister Cash / creditcard / iDeal / PayPal.

6.2.         Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te voorzien. Wij zorgen voor beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3.         Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie. De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de Verkoopsvoorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.4.         Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door jou verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7.     LEVERING

7.1.         Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om jouw bestelling binnen de 6 werkdagen te leveren.

7.2.         Het is jouw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in jouw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door jou aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan jou zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs jouw kant of door een tekortkoming van de door jou aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor jouw rekening.

7.3.         Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name Q-Logistics. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.4.         Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op jou over van zodra de Producten naar jou worden verzonden voor levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies door transport of verkeerde behandeling bij het laden en/of lossen.

7.5.         Je verbindt je er toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbind je je ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.

8.     GARANTIE

8.1.          Indien de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met de gevraagde goederen, dien je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 48 uur na de levering van de Producten aan ons te melden. Dit kan via info@durocdolives.be. Wij zullen jou dan verzoeken om ons alle nodige informatie te bezorgen (er kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s). Je hebt geen recht op compensatie in welke vorm ook wanneer de Producten reeds verwerkt of behandeld zijn.

8.2.          In geval van verborgen gebreken aan de geleverde Producten dien je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, en in ieder geval binnen 6 maanden na de levering van de Producten, aan ons te melden. Je hebt geen recht op compensatie in welke vorm ook wanneer de Producten reeds verwerkt of behandeld zijn.

8.3.          Wanneer wij van mening zijn dat een melding gegrond is, heb je in eerste instantie recht op de  vervanging van het Product. Indien zou blijken dat een vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor ons of voor jou ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden wij ons ertoe om jou een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het Product.

9.     KLANTENDIENST

9.1.          Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor jou ter beschikking via e-mail op info@durocdolives.be of per post naar Duroc d’Olives – Klantendienst, Smalle Heerweg 160, 9080 Lochristi. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

10.   AANSPRAKELIJKHEID

10.1.      In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

10.2.      Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt jouw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3.      Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat je hebt betaald voor de aangekochte Producten.

11.   BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1.      De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van jouw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan jouw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

12.   INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1.      De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

13.   OVERMACHT

13.1.      Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil. Worden inzonderheid op niet-limitatieve wijze als overmacht beschouwd: officiële dierenziekten, overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil die de normale levering onmogelijk maakt.

13.2.      In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan [twee (2)] maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het product dat door u werd betaald en niet werd geleverd).

14.   ALGEMEEN

14.1.      Indien een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.

14.2.      Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

14.3.      Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

14.4.      De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen jou en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen jou en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

15.   TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

15.1.      Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

15.2.      Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.